Hallinto

Yhtiön määräysvalta ja hallinnointi on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken.

Yhtiökokous toimii Espoon Asunnot Oy:n ylimpänä päätöksentekoelimenä, jossa osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa. Yhtiökokous valitsee hallituksen jäsenet.

Yhtiökokous valitsee hallituksen sekä tilintarkastajat ja vahvistaa tilinpäätöksen. Yhtiökokous on yhtiöjärjestyksen mukaan pidettävä kerran vuodessa hallituksen määräämänä päivänä viimeistään kuuden kuukauden kuluttua tilikauden päättymisestä.

Hallitus huolehtii yhtiön hallinnosta ja toiminnan asianmukaisesta järjestämisestä. Hallitus ohjaa ja valvoo toimivaa johtoa sekä vahvistaa yhtiön strategian. Hallitus koostuu seitsemästä jäsenestä, joista asukkaat valitsevat kaksi. Hallituksen toimikausi on neljä vuotta.

Hallitus allekirjoittaa tilinpäätöksen.

Toimitusjohtaja vastaa yhtiön liiketoiminnasta ja tavoitteiden toteutumisesta sekä hallinnosta hallituksen ohjeiden mukaisesti. Yhtiön johtoryhmä vastaa toimitusjohtajan tukena yhtiön strategian laatimisesta ja toteutumisesta.

Johtoryhmä käsittelee kaikki strategiaan, budjetointiin, investointeihin, toiminnan suunnitteluun ja taloudelliseen raportointiin liittyvät asiat. Johtoryhmän tehtäviin kuuluu toimitusjohtajan johdolla panna täytäntöön hallituksen päätökset. Johtoryhmällä ei ole lakiin tai yhtiöjärjestykseen perustuvaa toimivaltaa, vaan se toimii toimitusjohtajaa avustavana elimenä.

Hallintoelimet

Johtoryhmä