Ansvarstagande

Esbo Bostäders mål är att så omfattande som möjligt förstå hur vår verksamhet påverkar människorna, samhället och miljön.

Socialt ansvar

Vi är en pålitlig hyresvärd som även tar hand om dem som på grund av sin livssituation behöver hjälp för att kunna leva sin vardag.

Miljöansvar

Vår miljöansvariga verksamhet bygger på livscykeltänkandet.

Ekonomiskt ansvar

För oss innebär ekonomiskt ansvar en god skötsel av ekonomin, solidariskt ansvar samt stabilt och långsiktigt tillhandahållande av ekonomiska fördelar för våra intressenter.

Etiska principer

Etiska principer gäller alla: ledningen, förmännen och de anställda.

Styrningen av ansvarsfullhet bygger på vår strategi och våra värden, kompletterade med etiska principer. Tillsammans ska vi utveckla bättre sätt och medel för att föra vår verksamhet i en mer ansvarsfull riktning.

Strategi

Vårt uppdrag är att främja våra kunders välbefinnande och Esbo stads konkurrenskraft. 

Målsättning och värden

Målsättningen och värdena är grunden för allt vi gör.

En kontinuerlig förbättring av den ansvarsfulla verksamheten kräver mål, parametrar och kontinuerlig uppföljning. Därför är rapporteringen en väsentlig del av ansvarstagandet.