Kuva
Kuvassa käsi, joka pitelee vihreää sydäntä.

Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet muodostavat meille sen perustan, jolle Espoon Asuntojen toiminta ja menettelytavat rakentuvat. Ne myös koskevat ihan kaikkia: johtoa, esihenkilöitä ja työntekijöitä.

Eettisiin periaatteisiin sitoutumalla ja niitä noudattamalla pyrimme tuottamaan yhteiskunnalle hyötyjä ja toimimaan kaikkien lakien ja säännösten mukaisesti.

Olemme koonneet eettiset periaatteemme Espoo-tarinasta, Espoon Asuntojen visiosta, tavoitteista ja arvoista sekä laeista ja asetuksista. Lisäksi olemme soveltaneet ohjeistuksen teossa Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat -materiaalia. Eettiset periaatteet on määritelty vuonna 2016, ja niitä on päivitetty kesäkuussa 2018 sekä marraskuussa 2021.

Eettiset periaatteet linjaa meille oikeaa tapaa toimia

Olemme vastuullinen toimija

Asuntotarjontamme palvelee espoolaisia kohtuuhintaisen asunnon tarvitsijoita ja edistää siten alueen työmarkkinoiden toimivuutta.

Vaikutamme espoolaisten alueiden tasapainoiseen kehitykseen ja yhdyskuntasuunnitteluun yhteiskuntaa eheyttävästi. Olemme aktiivinen toimija ilmastoasioissa, ja haluamme rohkaista kaikkia tekemään ympäristöystävällisiä valintoja. Oma toimintamme työllistää noin 100 henkilöä ja välillisesti määrä on moninkertainen. 

Meille vastuullisuuden osa-alueet ovat: ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. 

Vastuullisuutemme kattaa koko arvoketjumme.

Keskeiset sidosryhmämme ovat asiakkaat, työntekijät, omistaja, rahoittajat ja yhteistyökumppanit

Edellytämme yhteistyökumppaneidemme noudattavan lakien ja määräysten lisäksi kanssamme hyvää liiketoimintatapaa. Hyvä liiketoimintatapa tarkoittaa yhteiskunnallisten velvoitteiden noudattamista, rehtiä kilpailua, korruption vastustamista, Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määräysten kunnioittamista, ihmisoikeuksien kunnioittamista sekä ympäristövastuullista toimintaa.

Emme anna poliittista tukea emmekä osallistu sponsorointiin. Voimme tehdä pieniä lahjoituksia hyväntekeväisyyteen yleishyödyllisille toimijoille (esimerkiksi joululahjoitus). 

 

Noudatamme lakeja ja asetuksia

Emme salli minkäänlaista epäeettistä toimintaa, emmekä epärehellisyyttä, väärinkäytöksiä, ohjeitamme rikkovia tai lainvastaisia tekoja. Pidämme huolta siitä, että kaikki toimintamme on vastuullista ja myös näyttää siltä.

Vastustamme korruptiota kokonaisuudessaan. Kaikenlainen lahjonta on kiellettyä: emme maksa emmekä vastaanota lahjuksia, provisioita tai laittomia maksuja. Emme hyväksy rahanpesuun osallistumista tai siinä avustamista. 

Emme vaadi, ota vastaan, hyväksy emmekä tarjoa vieraanvaraisuutta, lahjoja tai muita etuja, joilla pyritään vaikuttamaan tai voidaan olettaa vaikutettavan toimintaan tai päätöksentekoon omassa työssämme ja verkostoissamme. Lahjuksia ja lahjoja ovat esimerkiksi lahjakortit ja tavaralahjat. Jouluaikaan emme ota vastaan lahjoja yhteistyökumppaneiltamme. Hankintaprosessin aikana ei ole hyväksyttävää vastaanottaa minkäänlaisia etuja. 

Tavanomaisia, vähäarvoisia mainoslahjoja (esim. kynä tai kangaskassi) ja asukkailta saatuja vähäarvoisia muistamisia (esimerkiksi kukkalahja tai suklaarasia) saa ottaa vastaan. Jos pieni lahja, esimerkiksi suklaarasia tulee postissa, henkilö toimittaa sen jaettavaksi tai arvottavaksi henkilöstön kesken tai arvottavaksi, mikäli se ei ole jaettavissa. Merkkipäivään liittyvän tavanomaisen lahjan antaminen tai vastaanottaminen on hyväksyttävää.

On sallittua hyväksyä ja esittää kutsuja, esimerkiksi verkostoitumistapaamisiin ja muihin tapahtumiin edellyttäen, että niissä on työhön liittyvä agenda tai muu liiketoiminnallinen peruste. Osallistuminen tapahtuu tapauskohtaisen harkinnan mukaan yksikön johtajan tai toimitusjohtajan luvalla. Yhteistyökumppanin tai muun ulkopuolisen tahon kustantamalle matkalle osallistuminen on kielletty. Kaikki matkustaminen tapahtuu työnantajan kustannuksella. Yhteistyötahojen kustantamalle lounaalle voi osallistua, mutta hankintaprosessin aikana tämä ei ole sallittua. 

Nämä toimintatavat koskevat niin työ- kuin vapaa-aikaa.

Ilmoitamme yhteistyökumppaneillemme toimintatavastamme.

Olemme vastuullinen työnantaja

Toimimme yhdessä työntekijöiden kanssa lisätäksemme työhyvinvointia, ja kannustamme henkilöstöämme työympäristön jatkuvaan kehittämiseen. 

Ehkäisemme syrjintää ja edistämme tasa-arvoa. Tarjoamme mahdollisuuden kouluttautua ja kehittyä ammatissa. 

Kunnioitamme nykyisten, entisten ja tulevien asiakkaidemme, työntekijöidemme ja yhteistyökumppaneidemme yksityisyyttä ja henkilötietojen suojaa. Käsittelemme kaikkia henkilökohtaisia tietoja luottamuksellisesti. Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä tietosuojaa koskevia lakeja ja määräyksiä sekä yrityksen omia sisäisiä tietosuoja- ja tietoturvaohjeita.

Käsittelemme kaikkea julkaisematonta ja ei-julkista tietoa liiketoiminnoista luottamuksellisena. Emme käytä mitään yrityksen sisäisistä prosesseista saatuja tietoja yksityistarkoituksiin.

Olemme savuton työpaikka, ja tupakoiminen tapahtuu omalla ajalla.

Työntekijöidemme rooli on eettisen toiminnan kannalta elintärkeä

Olemme sitoutuneet noudattamaan voimassa olevia määräyksiä tässä dokumentissa määritellyllä tavalla.

Arvostamme omaa sekä kollegojemme työtä, työyhteisömme jäseniä ja työnantajaamme Espoon Asunnot Oy:tä, ja myös näytämme arvostuksen toiminnallamme. Toimimme suunnitelmallisesti ja ennakoimme paljon aikaa vieviä tehtäviä yli tiimi- ja yksikkörajojen. Näin varmistamme resurssien riittävyyden. Arvostamme myös työilmapiiriä, jonka edistämisestä ja ylläpidosta jokainen meistä on vastuussa. 

Palvelemme asiakkaitamme sujuvasti ja meidät tavoittaa helposti

Asukastyytyväisyys on meille tärkeä, mutta emme toimi sovittuja toimintatapoja vastaan tavoitellessamme korkeaa asukastyytyväisyyttä. 

Asumispalvelujen tarjoajana edistämme yhteiskunnan eheyttä ja yhteisöllisyyttä. 

Toimimme avoimesti ja oikeudenmukaisesti, mutta huolehdimme samalla yksityisyyden suojasta. 

Panostamme paikalliseen asukastoimintaan ja tuemme asukkaiden osallistumista. 

Kohtelemme asiakkaitamme oikeudenmukaisesti, ja puhumme heistä arvostavasti. Odotamme myös asiakkailtamme arvostavaa kohtelua.

Edistämme kestävää rakentamista ja asumista

Huomioimme toimintamme vaikutukset koko elinkaarelta ja pyrimme jatkuvasti etsimään uusia toimivia ratkaisuja, joilla voimme vaikuttaa positiivisesti ympäristöön. 

Pyrimme torjumaan ilmastonmuutosta toteuttamalla kestävää kaupunkirakennetta ja asuinympäristöjä. Tavoittelemme kohteidemme ylläpidossa ympäristövaikutusten vähentämistä. 

Tuotamme taloudellista lisäarvoa yhteiskuntaan

Tarjoamme kestäviä, kohtuuhintaisia, turvallisia ja laadukkaita asuntoja niitä tarvitseville. Toiminnassamme huomioimme koko elinkaaren kustannukset. Edistämme vastuullista asuntotoimintaa ja vaikutamme toimintaympäristöön. Edistämme toimintamme läpinäkyvyyttä. 

Ehkäisemme aktiivisesti harmaata taloutta ja talousrikollisuutta. Toimimme yhteistyössä viranomaisten, alan järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa. 

Edistämme tervettä kilpailua ja velvoitteensa vastuullisesti hoitavien yritysten toimintaedellytyksiä. Toiminnassamme otamme huomioon myös pienet palvelujentarjoajat, ja kannamme vastuuta yhteistyöverkostoistamme. 

Edellytämme koko toimitusketjultamme vastuullisuutta, mitä varten on tehty toimittajaohjeistus.

Painotamme viestinnässämme avoimuutta

Pidämme asiakkaamme, median ja sidosryhmät ajan tasalla palveluistamme ja päätöksenteostamme.

Esittelemme vastuullisen toimintamme tuloksia avoimesti, kattavasti ja helppotajuisesti sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän keinoin. Viestinnän perustana on vuosittainen, yritysvastuuraportoinnin ja perinteisen taloudellisen raportoinnin yhdistävä vuosiraportointi.

Tuemme avointa keskustelua ja vuorovaikutusta tasapuolisesti asukkaiden, sidosryhmien ja ympäröivän yhteiskunnan sekä henkilöstön kanssa.

Seuranta, epäkohtiin puuttuminen ja raportointi

Seuraamme eettisten periaatteiden toteutumista sekä soveltuvuutta yhtiömme tarpeisiin. Epäselvissä tilanteissa selvitämme asian etukäteen esihenkilöltämme tai lakimieheltä. Virallinen seuranta tehdään vuosiraportoinnin yhteydessä. Raportoimme vastuullisuudesta soveltaen Global Reporting Initiative -raportointiperiaatteita (GRI). 

Eettisten periaatteiden vastaiseen toimintaan puututaan välittömästi. Vastuu epäkohtien korjaamisesta kuuluu ensisijaisesti esihenkilöille ja johdolle. Esihenkilöt ovat velvollisia seuraamaan eettisten periaatteiden toteutumista ja olemaan avoimia palautteen suhteen sekä tarvittaessa ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin. Henkilöstöasioissa työsuojeluvaltuutetut ja luottamushenkilöt yhdessä henkilöstöhallinnon kanssa ovat aktiivisia toimijoita ohjeistuksen jalkauttamisessa. 

Käytössämme on anonyymi ilmoituskanava WhistleB, johon voi ilmoittaa, jos havaitsee väärinkäytöksiä tai epäasiallista käytöstä työyhteisössään. Sitoudumme tekemään ilmoituksen, jos siihen on aihetta, mutta sitoudumme myös olemaan tekemättä aiheettomia ilmoituksia.

Parannamme jatkuvasti toimintaamme, ja ohjeistus päivitetään tarvittaessa.