Eettiset periaatteet

Eettiset periaatteet muodostavat meille sen perustan, jolle Espoon Asuntojen toiminta ja menettelytavat rakentuvat. Ne myös koskevat ihan kaikkia: johtoa, esimiehiä ja työntekijöitä.

Eettisiin periaatteisiin sitoutumalla ja niitä noudattamalla pyrimme tuottamaan yhteiskunnalle hyötyjä ja toimimaan kaikkien lakien ja säännösten mukaisesti.

Olemme koonneet eettiset periaatteemme Espoo-tarinasta, Espoon Asuntojen visiosta, tavoitteista ja arvoista sekä laeista ja asetuksista. Lisäksi olemme soveltaneet ohjeistuksen teossa Espoon eettiset periaatteet ja käytännön toimintatavat -materiaalia. Eettiset periaatteet on määritelty vuoden 2016 aikana ja päivitetty kesäkuussa 2018.

Eettiset periaatteet linjaa meille oikeaa tapaa toimia

Olemme vastuullinen toimija

Asuntotarjontamme palvelee espoolaisia kohtuuhintaisen asunnon tarvitsijoita ja edistää alueen työmarkkinoiden toimivuutta.

Vaikutamme espoolaisten alueiden tasapainoiseen kehitykseen ja yhdyskuntasuunnitteluun yhteiskuntaa eheyttävästi. Olemme aktiivinen toimija ilmastoasioissa ja haluamme rohkaista kaikkia tekemään ympäristöystävällisiä valintoja. Oma toimintamme työllistää noin 100 henkilöä ja välillisesti määrä on moninkertainen.

Meille vastuullisuuden osa-alueet ovat ympäristövastuu, sosiaalinen vastuu ja taloudellinen vastuu. Vastuullisuutemme kattaa koko arvoketjumme.

Sosiaalinen vastuu -ikoni Ympäristövastuu -ikoni Taloudellinen vastuu -ikoni

Noudatamme lakeja ja asetuksia

Noudatamme lakeja ja asetuksia sekä hyvän johtamisen ja hallintotavan periaatteita.

Vastustamme korruptiota kokonaisuudessaan. Kaikenlainen lahjonta on kiellettyä: emme maksa emmekä vastaanota lahjuksia tai muita laittomia maksuja. Emme hyväksy rahanpesuun osallistumista tai siinä avustamista. Siten emme vaadi, ota vastaan, hyväksy emmekä tarjoa vieraanvaraisuutta, lahjoja tai muita etuja, joilla pyritään vaikuttamaan tai voidaan olettaa vaikutettavan toimintaan tai päätöksentekoon omassa työssämme ja verkostoissamme.

Emme salli minkäänlaista epäeettistä toimintaa, emmekä epärehellisyyttä, väärinkäytöksiä, ohjeitamme rikkovia tai lainvastaisia tekoja. Pidämme huolta siitä, että kaikki toimintamme on vastuullista ja myös näyttää siltä.

Tavanomaisia, arvoltaan vähäisiä lahjoja on lupa ottaa vastaan. Hankintojen sopimusneuvotteluvaiheessa ei ole hyväksyttävää vastaanottaa minkäänlaisia etuja.

On sallittua hyväksyä ja esittää kutsuja, esimerkiksi verkostoitumistapaamisiin ja tapahtumiin, edellyttäen että niissä on työhön liittyvä agenda tai liiketoiminnallinen peruste.

Ilmoitamme yhteistyökumppaneillemme toimintatavastamme.

Olemme vastuullinen työnantaja

Toimimme yhdessä työntekijöiden kanssa lisätäksemme työhyvinvointia, ja kannustamme henkilöstöämme työympäristön jatkuvaan kehittämiseen. Ehkäisemme syrjintää ja edistämme tasa-arvoa. Tarjoamme mahdollisuuden kouluttautua ja kehittyä ammatissa.

Noudatamme henkilöstö- ja koulutus- sekä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiamme, työsuojeluohjelmaa ja työyhteisön pelisääntöjä.

Työntekijöidemme rooli on eettisen toiminnan kannalta elintärkeä

Olemme sitoutuneet noudattamaan voimassa olevia määräyksiä tässä dokumentissa määritellyllä tavalla.

Arvostamme omaa työtämme, työyhteisömme jäseniä ja työnantajaamme.

Käsittelemme kaikkea julkaisematonta ja ei-julkista tietoa liiketoiminnoista luottamuksellisena. Pidämme huolta asiakkaiden yksityisyydensuojasta, kun käsittelemme heidän tietojaan. Emme käytä mitään yrityksen sisäisistä prosesseista saatuja tietoja yksityistarkoituksiin.

Otamme ympäristönäkökohdat huomioon arjen käytännöissä. Ekotukitoiminta tukee arjen ympäristötyötämme.

Noudatamme työyhteisön pelisääntöjä, jotka on kirjattu yhdessä henkilöstön kanssa.

Palvelemme asiakkaitamme sujuvasti ja meidät tavoittaa helposti

Asiakkaiden tyytyväisyys on meille tärkeää. Asumispalvelujen tarjoajana edistämme yhteiskunnan eheyttä ja yhteisöllisyyttä. Toimimme avoimesti ja oikeudenmukaisesti, mutta huolehdimme samalla yksityisyyden suojasta. Panostamme paikalliseen asukastoimintaan ja tuemme asukkaiden osallistumista.

Kohtelemme ja puhumme asiakkaistamme arvostavasti. Odotamme myös asiakkailtamme arvostavaa kohtelua.

Työmme tukena on Arava- ja korkotukivuokra-asuntojen asukasvalintaopas sekä vuokravalvonnan ja perinnän sisäinen ohjeistus. Noudatamme lakeja asuinhuoneiston vuokrauksesta sekä yhteishallinosta vuokrataloissa.

Edistämme kestävää rakentamista ja asumista

Huomioimme toimintamme vaikutukset koko elinkaarelta ja pyrimme jatkuvasti etsimään uusia toimivia ratkaisuja, joilla voimme vaikuttaa positiivisesti ympäristöön.

Pyrimme torjumaan ilmastonmuutosta toteuttamalla kestävää kaupunkirakennetta ja asuinympäristöjä ympäristötehokkaalla ylläpidolla. Panostamme ympäristötehokkaaseen ylläpitoon.

Toteutamme energiatehokkuusjärjestelmää (ETJ+) ja olemme mukana vuokra-asuntojen energiatehokkuussopimuksessa (VAETS). Hyvän asumisen oppaastamme löytyy ohjeita kestävään asumiseen.

Tuotamme taloudellista lisäarvoa yhteiskuntaan

Tarjoamme kestäviä, kohtuuhintaisia, turvallisia ja laadukkaita asuntoja niitä tarvitseville. Toiminnassamme huomioimme koko elinkaaren kustannukset. Edistämme vastuullista asuntotoimintaa ja vaikutamme toimintaympäristöön. Edistämme toimintamme läpinäkyvyyttä.

Ehkäisemme aktiivisesti harmaata taloutta.

Toiminnassamme otamme huomioon myös pienet palvelujentarjoajat, ja kannamme vastuuta yhteistyöverkostoistamme.

Noudatamme Luotettava laatutyömaa -ohjeistusta, hankintaohjetta sekä talousohjesääntöä ja toteutamme läpinäkyvää talousraportointia. Olemme laskeneet työllisyysjalanjälkemme.

Painotamme viestinnässämme avoimuutta

Pidämme asiakkaamme, median ja sidosryhmät ajan tasalla palveluistamme ja päätöksenteostamme.

Esittelemme vastuullisen toimintamme tuloksia avoimesti, kattavasti ja helppotajuisesti sekä sisäisen että ulkoisen viestinnän keinoin. Vastuullisuusviestinnän perustana on vuosittainen, yritysvastuuraportoinnin ja perinteisen taloudellisen raportoinnin yhdistävä vuosiraportointi.

Tuemme avointa keskustelua ja vuorovaikutusta tasapuolisesti asukkaiden, sidosryhmien ja ympäröivän yhteiskunnan sekä henkilöstön kanssa.

Seuranta, epäkohtiin puuttuminen ja raportointi

Seuraamme eettisten periaatteiden toteutumista sekä soveltuvuutta yhtiömme tarpeisiin. Epäselvissä tilanteissa selvitämme asian etukäteen esimieheltämme tai lakimieheltä. Virallinen seuranta tehdään vuosiraportoinnin yhteydessä. Raportoimme vastuullisuudesta soveltaen Global Reporting Initiative -raportointiperiaatteita (GRI).

Eettisten periaatteiden vastaiseen toimintaan puututaan välittömästi. Vastuu epäkohtien korjaamisesta kuuluu ensisijaisesti esimiehille ja johdolle. Esimiehet ovat velvollisia seuraamaan toteutumista ja olemaan avoimia palautteen suhteen sekä tarvittaessa ryhtymään korjaaviin toimenpiteisiin.

Parannamme jatkuvasti toimintaamme ja päivitämme ohjeistusta tarvittaessa. 

Vastuullisuus

Rakennamme tuleville sukupolville taloudellisesti, ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kaupunkia.

Vastuullisuusraportit

Vuodet ovat työntäyteisiä ja niiden varrelle mahtuu lukuisia pieniä ja vähän isompia onnistumisia. Osan niistä kirjaamme vastuullisuusraporttiin, jota julkaisemme vuosittain.