Bild
Neuvotteluhuone Espoon Asuntojen toimitiloissa Isossa Omenassa.

Förvaltning

Esbo Bostäder är ett aktiebolag som ägs till 100 procent av Esbo stad. Bestämmanderätten och administrationen är uppdelad mellan bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören.

Bolagsstämman

Bolagsstämman är vårt högsta beslutsorgan där aktieägarna utövar sin beslutanderätt. Bolagsstämman utser styrelseledamöterna och revisorerna samt godkänner bokslutet.

Enligt bolagsordningen ska bolagsstämman hållas en gång om året på en dag som fastställs av styrelsen senast sex månader efter räkenskapsperiodens utgång. Kallelsen till bolagsstämman ska lämnas skriftligen högst fyra veckor och minst två veckor före stämman.

Styrelsen

Styrelsen svarar för förvaltningen av Esbo Bostäder och för att dess verksamhet är ändamålsenligt organiserad. Styrelsen styr och övervakar den verkställande ledningen och bekräftar bolagets strategi. Styrelsen består av sju ledamöter varav två väljs av de boende. Styrelsens verksamhetsperiod är fyra år.

Styrelsen undertecknar bokslutet.

Styrelsens ledamöter 

Ordförande
Janne Tähtikunnas (Saml.)

Vice ordförande
Antti Brunni (Gröna)

Medlemmar

Suvi Aherto (Saml.)

Kari Paunonen (Sannf)

Jukka Vilske (SDP)

Nea Fagerroth (valt av de boende)

Pirkko Saarnio (valt av de boende)

Enligt Esbo stads koncerndirektiv ska stadens viktigaste dottersammanslutningar upprätta en offentlig sammanställning av besluten i styrelsemötena. Vi följer anvisningarna och publicerar sammanfattningarna av mötena i nyhetsflödet på vår webbplats.

Verkställande direktör

Esbo Bostäders verkställande direktör är Jaakko Kammonen. Han tillträdde uppgiften den 1 januari 2018.

Toimitusjohtaja Jaakko Kammonen

Verkställande direktören ansvarar för bolagets affärsverksamhet och förvekligande av mål samt för dess förvaltning enligt styrelsens anvisningar. Esbo Bostäders ledningsgrupp med stöd av verkställande direktören ansvarar för utarbetandet och genomförandet av bolagets strategi.

Den vikarierande verkställande direktören är byggdirektör Pirjo Räihä.

Ledningsgrupp

Ledningsgruppen hanterar alla frågor som rör strategi, budgetering, investeringar, verksamhetsplanering och finansiell rapportering. Ledningsgruppens uppgifter under ledning av verkställande direktören omfattar verkställandet av styrelsens beslut. Ledningsgruppen har inte någon behörighet som grundar sig på lagen eller bolagsordningen utan fungerar som organ som bistår verkställande direktören.

Ledningsgruppens sammansättning

Jaakko Kammonen
Verkställande direktör

Pirjo Räihä 
Byggdirektör, den vikarierande verkställande direktören

Juha Heino
Kundrelationsdirektör

Hannu Rahkila
Fastighetschef

Merja Ritamo
Ekonomidirektör

Hanna-Maija Loikkanen
Kommunikationschef

Minni Lumme
Personalchef