Bild
Kuvassa näkyy Magneettikadun kiinteistön julkisivu.

Urvalskriterier

Det finns regler som styr valet av boende till statligt stödda hyresbostäder. Vi använder inte oss av kösystem, utan urvalskriterierna påverkas av till exempel bostadsbehov och förmögenhet. Vi strävar efter att erbjuda bostäder till dem med störst behov och det är uppdelat efter hur brådskande situationen är, se nedan. Vi prioriterar sökande med mest brådskande behov av bostad, som är mindre bemedlade och med lägst inkomster. Observera att vi beaktar en mångsidig boendestruktur, och att uppfylla urvals­kriterierna nedan innebär inte en garanti för att få en lägenhet.

Klass 1 = mycket brådskande behov av bostad

Den sökande är bostadslös

Som bostadslösa sökande räknas personer som bor:

 • utomhus och i tillfälliga härbärgen
 • i natthärbärgen
 • i vård- och behandlingshem
 • i resandehem och andra typer av tillfälliga inkvarteringar
 • stöd- eller krisbostäder eller
 • tillfälligt hos släktingar eller bekanta, på grund av avsaknad av egen bostad.

Den sökande riskerar att bli bostadslös utan egen förskyllan

Som sökande som riskerar bostadslöshet räknas en person som

 • har blivit uppsagd från sin nuvarande bostad
 • blir bostadslös eftersom bostaden rivs
 • kommer att bli bostadslös på grund av tvångsförsäljning av ägarbostad eller
 • bor i en bostad, som enligt ett myndighetsbeslut är obeboeligt.

Den sökande har ett tvingande och bestående behov av en tillgänglig bostad och den nuvarande bostaden är inte tillgänglig

Den sökande bor mycket trångt

 • Som mycket trångbodda anses hushåll med tre eller fler personer per boningsrum eller max 10 m² per person. Köket räknas inte som boningsrum.

Den sökande ska flytta till Esbo där han har arbete, men ingen lägenhet

Klass 2 = brådskande behov av bostad

Den sökandes boendekostnader är orimliga i förhållande till inkomsterna

 • Boendekostnaderna anses vara orimliga när över 40 procent av hushållets bruttoinkomster går åt till hyran för den nuvarande bostaden och till övriga boendekostnader.

Den sökande har ett tidsbestämt hyreskontrakt som inte kan förlängas

Den sökande har fyllt 18 år och bor hos sina föräldrar i Esbo

Den sökande bor trångt

 • Som trångbodda anses hushåll med minst en, men inte fler än tre personer per boningsrum eller max 15 m² per person. Köket räknas inte som boningsrum. Hushåll med en föräldrar räknas som trångbodda om föräldern inte har ett eget sovrum.

Hushållet behöver en hälsosammare eller lämpligare bostad på grund av den sökandes eller en familjemedlems kroniska sjukdom eller skada

 • Gäller inte behov av tillgänglig bostad (se klass 1 i prioritetsordningen).
 • Ansökan ska alltid bifogas ett läkarintyg.

Ett gift par eller sambopar kan inte flytta isär på grund av avsaknad av bostad

Klass 3 = behov av bostad

Alla sökande som inte hör till prioritetsklasserna 1 eller 2

Bostad kan inte erbjudas till sökande vars inkomster överstiger inkomstgränsen.

Till klass 3 hör exempelvis sökande

 • med en lång eller krånglig pendling (gäller inte personer som flyttar till Esbo från andra orter för att arbeta, se klass 1)
 • som ska starta en familj och saknar en gemensam bostad
 • vars bostad är olämplig på grund av skiftarbete
 • vars nuvarande bostad inte är tillfredsställande på grund av andra anledningar