Bild
Kuvassa käsi, joka pitelee vihreää sydäntä.

Etiska principer

För oss utgör de etiska principerna grunden för Esbo Bostäders verksamhet och handlingssätt. De gäller alla: ledningen, förmännen och de anställda.

Genom att förbinda oss till och följa etiska principer strävar vi efter att skapa nytta för samhället och agera i enlighet med alla lagar och förordningar.

Vi har sammanställt våra etiska principer utifrån Berättelsen om Esbo, Esbo Bostäders vision, mål och värden samt lagar och förordningar. Dessutom har vi tillämpat materialet Esbos etiska principer och praktiska verksamhetssätt vid utarbetandet av anvisningarna. De etiska principerna har definierats under 2016 och uppdaterats i juni 2018 och i novermber 2021.

De etiska principerna visar hur vi ska agera på rätt sätt

  • Vi är en ansvarsfull aktör
  • Vi följer lagar och förordningar
  • Vi är en ansvarsfull arbetsgivare
  • Vår personals roll är avgörande för etiskt agerande
  • Vi betjänar våra kunder smidigt och är lättåtkomliga
  • Vi främjar hållbart byggande och boende
  • Vi skapar ekonomiskt mervärde för samhället
  • Vi betonar öppenhet i vår kommunikation

Övervakning, ingripande i missförhållanden och rapportering

Vi övervakar implementeringen av de etiska principerna och deras lämplighet för vårt företags behov. I oklara situationer reder vi ut saken i förväg med vår förman eller advokat. Den officiella övervakningen genomförs i samband med den årliga rapporteringen. Vi rapporterar om ansvarstagandet med hjälp av rapporteringsprinciperna Global Reporting Initiative (GRI).

Åtgärder som bryter mot de etiska principerna ska omedelbart ingripas. Ansvaret för att rätta missförhållanden ligger i första hand hos förmännen och ledningen. Förmännen är skyldiga att övervaka genomförandet och vara öppna angående respons och vid behov vidta korrigerande åtgärder.

Vi förbättrar kontinuerligt vår verksamhet och uppdaterar anvisningarna vid behov.