Bild
Kuvassa joukko asukkaita on kokoontunut syystalkoisiin.

Boendeverksamhetens uppgifter

I boendeverksamheten kan du vara med och påverka. Boendeverksamheten är en mångsidig verksamhet till förmån för bostadsmiljön. Även små handlingar har betydelse – de inspirerar också andra invånare att skapa en känsla av gemenskaplighet och därmed ett mer bekvämt boende.

Alla boende är välkomna med i den informella boendeverksamheten. Boendeverksamhet är allt slags gemensam verksamhet som en fastighets boende ordnar. 

Oftast finns det en boendekommitté som svarar för ordnandet av fastighetens boendeevenemang. Vem som helst kan dock ordna småskalig verksamhet eller ett enskilt evenemang. Boendekommittén beslutar om användningen av anslag som riktas till boendeverksamheten.

Om du är intresserad finns det inom boendeverksamheten flera uppgifter som du kan söka dig till enligt ditt intresse. Personerna som sköter uppgifterna inom boendeverksamheten väljs under fastigheternas boendemöten som ordnas minst en gång per år.  Om en uppgift inom boendeverksamheten känns rätt och intressant, kan du mycket väl föreslå dig själv.

Boendekommitté

Det väljs 3–9 medlemmar till fastigheternas boendekommittéer. Boendekommittén kan komma med förslag till bolaget om ärenden som gäller fastigheten och ge respons om tjänster i anknytning till boendet. 

Ordförande

Ordförande ansvarar för sammankallande till boendemötena samt sammankallande till och ledning av boendekommitténs möten. Därtill ansvarar hen för uppföljningen av de kommittén överenskomna eller tjänsteproducenternas avtalsuppgifter samt kontakten till disponenten och Esbo Bostäder. Ordföranden deltar i Esbo Bostäders utbildnings- och informationsmöten samt områdesmöten som ordnas av disponenten. 

Vice ordförande

Vice ordföranden ska sköta ordförandens uppgifter vid förhinder för den ordinarie ordföranden eller om hen avstår från sin uppgift mitt under verksamhetsperioden. 

Sekreterare

Sekreteraren gör mötesprotokoll och dagordningar tillsammans med ordföranden samt svarar för att handlingarna förvaras på ett lämpligt sätt. Sekreteraren ska inom två veckor från mötet skicka disponenten kopior av boendekommitténs alla protokoll. Ofta kommer man också i boendekommittén överens om att det i sekreterarens uppgifter även ingår att utarbeta och dela ut kallelser och meddelanden. 

Boendekommitténs medlem

Medlemmarna i boendekommittén deltar i kommitténs möten och verkställer ärenden som beslutats i kommittén enligt arbetsfördelningen som överenskommits i kommittén.

Andra uppgifter i boendekommittén

Boendekommittén kan utnämna ansvarsområden för sina medlemmar. Sådana är till exempel övervakning av köpta tjänster, informering, ordnande av talkon samt klubb och utflyktsverksamhet. 
Boendekommittén kan om den så önskar kalla samman invånarna till mötena eller de kan vara öppna för invånarna. 

Andra uppgifter som utses under boendemötena

Esbo Bostäder beslutar årligen om andra möjliga uppgifter inom boendeverksamheten. För tillfället kan man vid boendemötena utöver boendekommittén välja en säkerhetsperson, en skyddsrumsskötare och en miljöexpert.

Säkerhetsperson

Säkerhetspersonen är expert på vardagliga säkerhetsfrågor i sitt hus. Hen ansvarar inte officiellt för husets säkerhet utan gör observationer om säkerheten och förmedlar information om den till Esbo Bostäder eller tjänstepartner.  

Säkerhetspersonen kan utveckla säkerheten i huset och informera grannarna om säkerhetsfrågor. Uppgiften grundar sig på räddningslagen. Vi ordnar årligen utbildningar för säkerhetspersonerna i samarbete med räddningsbranschens experter. 

Skyddsrumsskötare

Skyddsrumsskötarens uppgift grundar sig på räddningslagen. För fastigheter med skyddsrum väljs en skötare per skyddsrum. Esbo Bostäder säkerställer tillsammans med experter inom fastighetsskötsel och säkerhet att skyddsrummen och utrustningen är i skick.  

Skyddsrumsskötaren granskar regelbundet att skyddsrummet och dess anordningar är i gott skick. Hen kan komma med förbättringsförslag för skyddsrummet och skyddsutrustningen. Om det skulle ske en kris i samhället som kräver användning av skyddsrummet är det skyddsrumsskötaren som leder ibruktagandet av skyddsrummet och vägleder de övriga invånarna att skydda sig. 

Esbo Bostäder ordnar årligen för sina skyddsrumsskötare utbildning i samarbete med experter inom befolkningsskydd. Skyddsrumsskötaren deltar i utbildningen för skyddsrumsskötare och agerar enligt de anvisningar som hen fått.  
 

Miljöexpert

Miljöexperten är en boende som är intresserad av återvinning och sortering samt övriga ansvarsfullhetsfrågor. Hen kan komma med idéer och utveckla ansvarsfullt boende i sitt hus samt tillsammans med andra miljöexperter. Särskilt effektivisering av sorteringen av avfall är en konkret sak som miljöexperten kan påverka.  

Miljöexperten rapporterar om observationer vad gäller ansvarsfullhet till disponenten. Om ärenden gällande avfallshantering och sortering rapporterar hen förutom till disponenten även till HRM. 

Esbo Bostäder ordnar årligen en utbildning för miljöexperter tillsammans med återvinningsexperter.