Strategi

Vårt uppdrag är att främja våra kunders välbefinnande och Esbo stads konkurrenskraft. Genom att producera hyresbostadstjänster på ett högklassigt, ekonomiskt och effektivt sätt utför vi vår grundläggande uppgift att hyra ut bekväma och prisvärda bostäder, erbjuda en smidig service och upprätthålla fastigheternas skick.

Esbo stadsfullmäktige beslutar om våra resultatmål. Utöver de strategiska mål som styrelsen satt upp styrs vår verksamhet av årliga mål- och budgetdiskussioner, olika åtgärdsprogram, avtal och lagstiftningen.

Esbo Bostäders styrelse har fastställt följande fokusområden och mål:

De strategiska fokusområden som anges nedan vägleder vår verksamhet och förvandlas till praktiska åtgärder av vår kompetenta personal. Framstegen med de strategiska fokusområdena övervakas regelbundet.

1. Att uppnå målet för bostadsproduktionen

Esbo stadsfullmäktige har satt upp vårt produktionsmål till att börja bygga 400 hyresbostäder per år och i genomsnitt 1 600 nya bostäder under den fyraåriga bostadsprogramperioden.

2. Att säkra tillgången till finansiering och hålla kostnadsnivån nere

Vi säkrar att finansieringen är tillgänglig och förutsägbar och håller en riskfri och låg kostnadsnivå.

3. Att utveckla kundupplevelsen och uthyrningsverksamheten

När kunden uträttar ärenden hos oss får hen en upplevelse av att hen uppskattas och hens ärende anses vara viktig. Målet är att kunden ska oavsett tid och plats kunna sköta ärenden som rör hens hyresförhållande. Vi hyr ut bostäder med gott förhållande mellan pris och kvalitet. Vardagen i våra bostäder är smidig, man trivs och vill bo i dem länge. Vi håller bostäderna hyrda så att vår ARA-hyresnivå även i fortsättningen kommer att vara 25 procent lägre än marknadshyran.

4. Hållbar utveckling

För vår del möjliggör vi att de mål för hållbar utveckling som satts upp i Berättelsen om Esbo ska uppnås.

5. Hållbar förvaltning av fastighetsbeståndet

För att bevara värdet på fastighetsbeståndet, säkerställa uthyrbarheten och utveckla fastigheterna måste vi känna till fastigheterna ännu bättre. Besluten om underhåll, ombyggnad och utveckling ska baseras på aktuell information, fastighetens livscykel, bedömning av framtidsutsikter

Förvaltning

Bestämmanderätten och administrationen är uppdelad mellan bolagsstämman, styrelsen och verkställande direktören.

Ansvarstagande

Vårt mål är att bygga en ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar stad för kommande generationer.