Delta i boendeverksamheten

Boendeverksamheten är en mångsidig verksamhet till förmån för bostadsmiljön. Även små handlingar spelar roll – de inspirerar också andra invånare att skapa en känsla av gemenskaplighet och därmed ett mer bekvämt boende.

Boendeverksamheten är frivillig. Det finns inga skyldigheter eller krav på att utföra uppgifter, och var och en kan delta i verksamheten efter eget intresse och egna resurser.

Boendeverksamheten omfattar varierande uppgifter: ordföranden, vice ordföranden och sekreteraren för bostadskommittén, fastighetssäkerhetschefen, skyddsrumsskötaren, miljöexperten, kontaktpersonen för fastighetsskötsel och städning samt företrädaren för minoritetsgrupper.

I boendeverksamheten kan du vara med och påverka. Om en uppgift känns rätt och intressant för dig, kan du mycket väl föreslå dig själv.

Boendekommitténs arbetsdelning

Ordförande

Ordföranden ansvarar för sammankallande till boendemöten, ledning och sammankallande av boendekommitténs möten, uppföljning av uppgifter, kontakten med disponenten och Esbo Bostäder, ärenden som gäller fastighetens ekonomi, såsom budget och lägesrapport samt deltagande i Esbo Bostäders utbildnings- och informationsmöten och områdesrådets möten.

Vice ordförande

Vice ordföranden ska sköta ordförandens uppgifter vid förhinder för den ordinarie ordföranden.

Sekreterare

Sekreteraren gör mötesprotokoll och dagordningar tillsammans med ordföranden samt svarar för att handlingarna förvaras på ett lämpligt sätt. Sekreteraren ska inom två veckor från mötet skicka disponenten kopior av boendekommitténs alla protokoll.

Säkerhetschef

Säkerhetschefen är enhetens säkerhetsexpert. Hen är inte juridiskt ansvarig för säkerheten i sin enhet, men hens uppgift är att delta i utbildningen för säkerhetschefer. Hen ska utveckla enhetens säkerhet, informera invånarna om säkerhetsfrågor samt informera disponenten om säkerhetsbrister och lägga fram förbättringsförslag gällande säkerheten. Vanligtvis har en person från enheten utsetts till uppgiften.

Skyddsrumsskötare

Skyddsrumsskötaren deltar i utbildningen för skyddsrumsskötare och agerar enligt de anvisningar som erhållits där. Hen ska bland annat se till att skyddsrummet med anordningarna hela tiden hålls i gott skick samt informera disponenten om brister och förbättringsförslag gällande skyddsrummet och -utrustningen. Uppgiften är lagstadgad och i allmänhet har en person från enheten utsetts till uppgiften.

Miljöexpert

Miljöexperten är partner och informationsförmedlare till invånarna och underhållsföretaget samt de personer som ansvarar för upprätthållandet av Esbo bostäder. Experten fungerar som informationsförmedlare, handledare och hjälpare för invånarna i enheten i frågor kring vatten- och energibesparing, avfallshantering, återvinning och miljö. Esbo Bostäder ordnar årligen 1–3 utbildningar för experterna. Miljöexperten rapporterar om förbrukningsavvikelser till underhållsföretaget och/eller disponenten samt om avfallshanteringen och återvinningen till HRM. Vanligtvis har en person från enheten utsetts till uppgiften.

Kontaktperson för fastighetsskötsel och städning

Kontaktpersonen för fastighetsskötsel och städning deltar i uppföljningen av fastighetsskötseln och städningen på enheten samt rapporterar om fastighetsskötselns kvalitet till underhållsföretaget och om städningens kvalitet till städfirman samt till städchefen för Esbo Bostäder.

Företrädare för minoritetsgrupper

Företrädaren för minoritetsgrupper agerar som en länk mellan invånarna från invandrar- och minoritetsgrupper och majoritetsbefolkningen. Hen strävar efter att engagera invandrarna i allmänna invånarevenemang och boendeverksamheten och hjälper dem vid behov att skaffa sig information om boendet.

Övriga uppgifter

Andra uppgifter kan delas i boendekommittén. Sådana är till exempel talkoverksamhet, information, klubbverksamhet och utflyktsverksamhet. Vanligtvis har en person utsetts för uppgiften från enheten.

 

Talkon

I talkon kan alla påverka trivseln i sin egen boendemiljö och lära känna sina grannar.
 

Turvallisuuden asiantuntijat talossasi

Kiinteistöissämme on asukkaista valittu suojanhoitaja ja turvallisuuspäällikkö.