Valet av hyresgäster

Våra bostäder är ARA-finansierade vilket innebär att de är byggda med statligt stöd. Vi strävar efter att erbjuda bostäder till dem med störst behov. På grund av detta beaktar vi flera olika faktorer när vi handlägger ansökningarna.
  • Vi har inget kösystem utan bostäder ges efter behovsprövning. Att få en bostad baseras på bland annat bostadsbehov, förmögenhet och inkomster. Observera att antalet bostadsökande är många gånger högre än antalet lediga bostäder. På grund av detta kan vi inte utlova något bostadserbjudande vid en ny ansökan eller vid byte av bostad.
  • Om din förmögenhet inte överskrider den satta gränsen, beaktas din ansökan i valen av boende till ARA-hyresbostäderna. Om din förmögenhet överskrider gränsen, beaktar vi din ansökan i valen av boende till våra fritt finansierade bostäder där förmögenhetsgränser inte tillämpas.
  • Vi ska kontrollera dina uppgifter i befolkningsdatasystemet. Adressen i din ansökan och i uppgifterna i befolkningsdatasystemet måste vara densamma. Kom ihåg att göra en ny ansökan om dina adressuppgifter ändras.
  • Vi utför en kreditprövning. Vi erbjuder inte bostad till sökande med ouppklarade hyresskulder eller andra skulder kopplade till boende. 
Observera att samtal till vår kundtjänst inte påskyndar dina möjligheter att få en bostad. Vi kan inte ange någon tid för hur länge en ansökan eller handläggning av den kommer att ta. Vi betjänar alla våra kunder jämlikt och i valen av boende tar vi även hänsyn till sökande som inte har möjlighet att kontakta oss.

Urvalskriterier

Vi har inget kösystem utan våra val av boende grundar sig på behovsprövning. Vi beaktar till exempel om behovet av bostad är brådskande eller inte.

Förmögenhetsgränser

Statligt stödda hyresbostäder har en förmögenhetsgräns och den sökandes förmögenhet beaktas vid handläggningen av ansökan.